راهنمای دریافت خسارت بیمه آتش سوزی

راهنمای دریافت خسارت بیمه های آتش سوزی

مدارک لازم زمان اعلام خسارت بیمه های آتش سوزی :

  1. اعلام خسارت کتبی (بیمه گزار – نماینده)
  2. کپی بیمه نامه و ضمائم مربوطه
  3. ارائه شماره تماس بیمه گذار جهت هماهنگی های لازم برای تعیین زمان بازدید از موارد خسارت دیده
  4. صورت ریزادعائی خسارت شامل مشخصات موارد آسیب دیده با قید ارزش ریالی به صورت تفکیک
  5. کپی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات (شخصیت حقوقی)
  6. کارت شناساس معتبر