راهنمای صدور بیمه اتومبیل

مدارک لازم جهت صدور بیمه شخص ثالث و بدنه انواع وسایل نقلیه :

اصل سوابق بیمه نامه قبلی
اصل سند و بنچاق / کارت مشخصات وسیله نقلیه ( در بیمه نامه شخص ثالث در صورتیکه وسیله نقلیه جدیدا” در تملک متقاضی بیمه نامه قرار گرفته است ارائه بنچاق الزامی است )
اصل کارت ملی دارنده وسیله نقلیه
فرم پرسشنامه و تائید و امضاء ؛ توسط متقاضی و یا نماینده قانونی آن
در بیمه نامه بدنه : همراه داشتن وسیله نقلیه موضوع بیمه جهت انجام بازدید اولیه ( در صورتیکه وسیله نقلیه دارای بیمه نامه بدنه معتبر نزد شرکت بیمه آسیا می باشد و دارنده آن درخواست افزایش سرمایه و یا پوشش بیمه ای را ندارد نیازی به بازدید کارشناس نمی باشد . )

مراحل صدور بیمه شخص ثالث و بدنه انواع وسایل نقلیه :
تکمیل فرم پرسشنامه توسط بیمه گذار / مالک / نماینده قانونی
تحویل فرم پرسشنامه تکمیل شده به همراه سوابق و کارت شناسایی وسیله نقلیه و شماره ملی به بخش صدور
انجام استعلام مبنی بر کنترل سوابق خسارتی ( در بیمه نامه شخص ثالث در صورت موجود بودن اصل بیمه نامه استعلام ضرورتی ندارد )
در بیمه نامه بدنه : انجام بازدید اولیه از وسیله نقلیه در صورت نداشتن سابقه بیمه ای نزد شرکت بیمه آ سیا و یا افزایش سرمایه و پوششهای بیمه ای ضروری می باشد
ثبت اطلاعات در کامپیوتر و صدور بیمه نامه طبق درخواست بیمه گذار و ضوابط جاری
پرداخت حق بیمه
دریافت بیمه نامه صادره مهر و امضاء شده