راهنمای صدور بیمه اتومبیل

مدارک لازم جهت صدور بيمه شخص ثالث و بدنه انواع وسايل نقليه :

اصل سوابق بيمه نامه قبلي
اصل سند و بنچاق / کارت مشخصات وسيله نقليه ( در بيمه نامه شخص ثالث در صورتيکه وسيله نقليه جديدا” در تملک متقاضي بيمه نامه قرار گرفته است ارائه بنچاق الزامي است )
اصل کارت ملي دارنده وسيله نقليه
فرم پرسشنامه و تائيد و امضاء ؛ توسط متقاضي و يا نماينده قانوني آن
در بيمه نامه بدنه : همراه داشتن وسيله نقليه موضوع بيمه جهت انجام بازديد اوليه ( در صورتيکه وسيله نقليه داراي بيمه نامه بدنه معتبر نزد شرکت بيمه آسيا مي باشد و دارنده آن درخواست افزايش سرمايه و يا پوشش بيمه اي را ندارد نيازي به بازديد کارشناس نمي باشد . )

مراحل صدور بيمه شخص ثالث و بدنه انواع وسايل نقليه :
تکميل فرم پرسشنامه توسط بيمه گذار / مالک / نماينده قانوني
تحويل فرم پرسشنامه تکميل شده به همراه سوابق و کارت شناسايي وسيله نقليه و شماره ملي به بخش صدور
انجام استعلام مبني بر کنترل سوابق خسارتي ( در بيمه نامه شخص ثالث در صورت موجود بودن اصل بيمه نامه استعلام ضرورتي ندارد )
در بيمه نامه بدنه : انجام بازديد اوليه از وسيله نقليه در صورت نداشتن سابقه بيمه اي نزد شرکت بيمه آ سيا و يا افزايش سرمايه و پوششهاي بيمه اي ضروري مي باشد
ثبت اطلاعات در کامپيوتر و صدور بيمه نامه طبق درخواست بيمه گذار و ضوابط جاري
پرداخت حق بيمه
دريافت بيمه نامه صادره مهر و امضاء شده