مسافرین عازم به خارج از کشور

بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور

بیمه آسیا جهت رفاه حال هموطنانی که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند، با شـرکت های امـداد رسان معتبر خارجی قرارداد همکاری منعقد نموده است. این بیمـه نامه با مجموعه ای از تعهدات متعـدد، امنیت خاطر مسافـران عازم به خـارج ازکشـور را به ارمغـان می آورد. از جمله تعهدات این بیمـه نامـه به مـوارد ذیـل میتوان اشـاره نمـود : هزینـه پـرداخت فـوریت های پـزشـکی و بستری در بیمارستان، حمل ونقل پزشـکی، ارجاع پزشـکی، پرداخـت هزینـه فوریت های دندانپزشکی به استثناء پـرکردن قطعی و پروتـز ، بازگردانـدن جسد در صورت فـوت بیمه شـده بـه کشور ایران، کمک های حقوقی، عیادت ضروری از ایـران، درخواسـت کمک بـرای رفع مشکلات (مفقـود شـدن مدارک گذرنـامه وگواهینامه رانندگی)، بـازگردانـدن کودکان، ارسال پیـام های فـوری ، هزینـه ی مراجعت غیرمنتظره بیمه شـده به ایـران، ارسـال دارو، هزینه ی تاخیرحرکت هواپیما، بازیابی چمدان های مفقود شده، هزینه ی عدم تحویل چمدان های کنترل شده.
مدت این بیمه نامه بنا به تقاضای مسافر و با توجه به مدت ویزای صادره از ۱ الی ۹۲ روز متوالی تعیین میگردد. بیمه نامه ی بلند مـدت (۶ ماهه و ۱۲ ماهه) به منظور سفرهای متعـدد در مـدت های مذکور مشروط به این که هرسفر بیش از۹۲ روزمتوالی نباشد، قابل ارائه می باشد.

مراحل و مدارک موردنیاز صدور بیمه نامه:

تکمیل فرم پیشنهاد که شامل اطلاعات گذرنامه ای متقاضی می‎باشد.
ارایه گذرنامه یا تصویر آن جهت صدور بیمه نامه.
پرداخت نقدی حق بیمه.

جدول تعهدات شرکت های امداد رسان معتبر خارجی بقرار ذیل میبا شند :
الف) شرکت کمک رسان SOS EVASAN :
در این بیمه نامه جهت هزینه های پزشکی تا سقف ۵۰٫۰۰۰ یـورو درطول مدت بیمه نامه جهت هر نفر میباشد.
هموطنان با هرسنی میتوانند جهت سفر به کشورهای مختلف اقدام به اخذ بیمه نامه مذکور نماید.

جدول تعهدات وپوششها ی بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور (SOS EVASAN)

LIMITS IN EURسقف تعهدات به یورو  COVERAGESپوششها
۵۰٫۰۰۰ – Deductible 2550.000 – فرانشیز ۲۵ MEDICAL EXPENSES & HOSPITALIZATION ABROADهزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور ۱
Actual Expensesهزینه های واقعی TRANSPORT OR REPATRIATION IN CASE OF ILLNESS OR ACCIDENTجابجایی یابازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه ۲
۴۰۰ – Deductible 25400- فرانشیز ۲۵ EMERGENCY DENTAL CAREپرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی ۳
Actual Expensesهزینه های واقعی REPATRIATION OF FAMILY MEMBER TRAVELLING WITH THE INSUREDبازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور ۴
Actual Expensesهزینه های واقعی REPATRIATION OF MORTAL REMAINSبازگرداندن جسد متوفی ۵
max 850

۸۵ Euros/day

۸۵ یورو در روز / حداکثر۸۵۰

TRAVEL OF ONE IMMEDIATE FAMILY MEMBERسفر اضطراری یکی از اعضاء بلافصل خانواده ۶
Actual Expensesهزینه های واقعی EMERGENCY RETURN HOME FOLLOWING DEATH OF A CLOSE FAMILY MEMBERبه دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده.بازگشت اضطراری به کشور ۷
Actual Expensesهزینه های واقعی DELIVERY OF MEDICINESتحویل دارو ۸
Actual Expensesهزینه های واقعی RELAY OF URGENT MESSAGES AND MEDICAL REFERALارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری ۹
۸۵۰۸۵۰ ADVANCE OF BAIL BONDحواله تضمینی وجوه نقد ۱۰
۸۵۰۸۵۰ ADVANCE OF FUNDSحواله وجه نقد ۱۱
۱۵۰۰۱۵۰۰ LEGAL DEFENSEمعاضدت حقوقی ۱۲
۲۰۰۲۰۰ LOSS OF PASSPORT, DRIVING LICENSE, NATIONAL IDENTITY CARD ABROADفقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور ۱۳
۲۰۰۲۰۰ COMPENSATION FOR IN-FLIGHT LOSS OFCHECKED – IN BAGGAGEجبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما ۱۴
۱۰۰۱۰۰ COMPENSATION FOR DELAY IN THE ARRIVAL OF LUGGAGEجبران خسارت تاخیر ورود بار همراه مسافر ۱۵
Actual Expensesهزینه های واقعی LOCATION AND FORWARDING OF BAGGAGE AND PERSONAL EFFECTSیافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی ۱۶
۲۰۰۲۰۰ DELAYED DEPARTUREتاخیر در حرکت هواپیما (وسیله نقلیه) ۱۷
-درصورتیکه به درخواست بیمه گذار، بیمه نامه با تعهد ۳۰٫۰۰۰ یورو صادر گردد، مبلغ تعهدات بندهای ۱و۳ به ترتیب۳۰٫۰۰۰ یورو و ۲۰۰ یورومی باشد.

-درصورتیکه به درخواست بیمه گذار، بیمه نامه با تعهد ۱۵٫۰۰۰ یورو صادر گردد، مبلغ تعهدات بندهای ۱و۳ به ترتیب۱۵٫۰۰۰ یورو و ۱۵۰ یورومی باشد.

-درصورتیکه به درخواست بیمه گذار، بیمه نامهبا تعهد ۱۰٫۰۰۰ یورو صادر گردد، مبلغ تعهدات بندهای ۱و۳ به ترتیب ۱۰٫۰۰۰ یورو و ۱۵۰ یورومی باشد.

€۳۰۰۰۰€۲۰۰Ded . 25€ PER CASE ۱٫ HOSPITALIZATION2. DENTALTREATMENT COVERAGE
€۱۵۰۰۰€۱۵۰Ded . 25€ PER CASE ۱٫ HOSPITALIZATION2. DENTALTREATMENT
€۱۰۰۰۰€۱۵۰Ded . 25€ PER CASE ۱٫HOSPITALIZATION2. DENTALTREATMENT

جدول تعهدات و پوششهای بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور ( عراق و سوریه)

LIMITS IN EURسقف تعهدات به یورو  COVERAGESپوششها
Deductible 25Euros – 10.00010.000 یورو-فرانشیز۲۵ MEDICAL EXPENSES & HOSPITALIZATION ABROADهزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور ۱
Actual Expensesهزینه های واقعی TRANSPORT OR REPATRIATION IN CASE OF ILLNESS OR ACCIDENTجابجایی یابازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه ۲
۱۵۰ Deductible 25150یورو- فرانشیز ۲۵ EMERGENCY DENTAL CAREپرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی ۳
Actual Expensesهزینه های واقعی REPATRIATION OFFAMILY MEMBER TRAVELLING WITH THE INSUREDبازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور ۴

تخفیف حـق بیمـه:
درصورتیکه بیمه شـدگان طی یک گـروه و با مـدت ومقصد سفـر یکسان نسبت به اخذ پوشش بیمـه ای اقـدام نماینـد میتـوان تخفیف های گروهی ذیل را اعمال نمود:
– گروه های از ۱۰ نفر الی ۲۰ نفر ۵% حق بیمه
– گروه های از ۲۱ نفر الی ۵۰ نفر ۱۰% حق بیمه
– گروه های از ۵۱ نفر الی ۱۰۰ نفر ۱۵% حق بیمه
– گروه های از ۱۰۱ نفر به بالا ۲۵% حق بیمه
ب) تعهدات شـرکت کمک رسـان REISE SCHUTZ :
دراین بیمه نامه جهت هزینه های پزشکی تا سقف ۵۰٫۰۰۰ یورو درطول مـدت بیمه نامه جهت هر نفر میباشد.
هموطنان حداکثر تا سن ۸۵ سال میتوانند جهت سفر به کشورهای مختلف اقدام به اخذ بیمه نامه مذکور نماید.

جدول تعهدات وپوششهای بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور (REISE SCHUTZ)

LIMITS IN EURسقف تعهدات به یورو  COVERAGESپوششها
۵۰٫۰۰۰ Deductible 2550.000 – فرانشیز ۲۵ PAYMENT OF EMERGENCY MEDICAL EXPENSESپرداخت هزینه فوریت های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور ۱
Actual Expensesهزینه های واقعی MEDICAL TRANSPORTATIONانتقال پزشکی ( بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه) ۲
۳۰۰- No Deductible300 -بدون فرانشیز PAYMENT OF EMERGENCY DENTAL EXPENSESپرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی ۳
Actual Expensesهزینه های واقعی RETURNOF CHILD(REN) LEFT UNATTENDEDباز گرداندن کودکان بی سرپرست ۴
Actual Expensesهزینه های واقعی REPATRIATION IN CASE OF DEATHبازگرداندن جسد در صورت فوت بیمه شده ۵
max 900

۶۰Euros/day

۶۰یورو در روز/حداکثر۹۰۰

EMERGENCY VISIT FROM IRANعیادت ضروری از ایران ۶
Actual Expensesهزینه های واقعی DISPATCH OF MEDICINESارسال دارو ۷
۱۵۰۰۱۵۰۰ LEGAL ASSISTANCEکمک های حقوقی ۸
Actual Expensesهزینه های واقعی UNEXPECTED RETURN TO COUNTRY OF RESIDENCEبازگشت پیش بینی نشده به کشور محل سکونت ۹
۸۰۰۸۰۰ LOSS OF REGISTERED LUGGAGEفقدان بار به ثبت رسیده ۱۰
۲۵۰۲۵۰ LUGGAGE DELAYجبران خسارت تاخیر ورود بار همراه مسافر ۱۱
Actual Expensesهزینه های واقعی RETRIEVAL OF LUGGAGEاسترداد بار مسافر ۱۲
۱۵۰۱۵۰ DELAYED FLIGHT DEPARTUREتاخیر در حرکت هواپیما ۱۳
MEDICAL REFERRALارجاع پزشکی ۱۴
ENQUIRY IN CASE OF A PROBLEMراهنمایی برای رفع مشکلات ۱۵
TRANSMISSION OF URGENT MESSAGESارسال پیامهای ضروری(مربوط به حادثه تحت پوشش) ۱۶

تخفیف حـق بیمـه:
درصورتیکه بیمه شدگان طی یک گـروه و با مـدت ومقصد سفـر یکسان نسبت به اخـذ پوشش بیمـه ای اقـدام نماینـد میتـوان تخفیف های گروهی ذیل را اعمال نمود:
– گروه های از ۱۰ نفر الی ۲۰ نفر ۵% حق بیمه
– گروه های از ۲۱ نفر الی ۵۰ نفر ۱۰% حق بیمه
– گروه های از ۵۱ نفر الی ۱۰۰ نفر ۱۵% حق بیمه
– گروه های از ۱۰۱ نفر به بالا ۲۰% حق بیمه