سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی

بیمه مسئولیت کارفرمایان در مقابل کارکنان ساختمانی

در این بیمه نامه ، کارفرمایان و پیمانکاران ساختمانی می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارد به کارگران تحت امر و اشخاص ثالث در محل کارتحت پوشش قراردهند .
کارگران می توانند بدون نام نیز بیمه شوند .
حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه برای خسارت های جانی فقط فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی معادل دیه یک مرد مسلمان خواهد بود .
حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای هر نفر در هر حادثه می تواند تا معادل ۱۰% مبلغ دیه انتخابی “موضوع بند ۲ تعهدات بیمه گر” باشد.
در صورت عدم خسارت ، بیمه گذار می تواند از تخفیف سالیانه حق بیمه بهره مند شود .