مدیران و ناجیان استخر

بیمه مسئولیت منجیان و مدیران استخرها در مقابل استفاده کنندگان

  1. در این بیمه نامه منجیان و مدیران استخرها می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارد به استفاده کنندگان از استخر تحت پوشش قرار دهند .
  2. حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه برای خسارت های جانی فقط فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی معادل دیه یک مرد مسلمان خواهد بود .
  3. حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای هر نفر در هر حادثه می تواند تا معادل ۱۰% مبلغ دیه انتخابی موضوع بند ۲ تعهدات بیمه گر باشد. تغییر یابد.
  4. محاسبه حق بیمه بر اساس مساحت استخرها و ضریب غرامت در طول مدت بیمه انجام می شود.