پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

این بیمه نامه، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت یا قصور پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده یا فوت شوند، تحت پوشش قرار می دهد.
حق بیمه این بیمه نامه با توجه به نوع تخصص پزشک و عنوان شغلی پیراپزشک تعیین می شود .
در صورت عدم خسارت به بیمــه گذار این بیمه نامه ها تخفیف عدم خسارت تعلق می گیرد .
در صورتی که این بیمه به صورت گروهی صادر گردد ، با توجه به تعداد بیمه گذاران ، حق بیمه مشمول تخفیف گروهی می شود.